Özet Bilgi
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
06.10.2021
Genel Kurul Tarihi
05.11.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Denetçinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - 16. Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TEKTU 2020 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
TEKTU TEKART BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı 06.10.2021 tarihinde Soner YILMAZ başkanlığında yapılmış olup 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 05.11.2021 Cuma günü saat 14.00'da Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına ve toplantı ile ilgili işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.